top of page
Video Camera

Blue Casting

Privacy policy and GDPR

English version after the Hungerian one.

-A weboldal magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatban minden jellegű adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”).

-A BluecastingKFT egy magyar cég, amelyet Magyarországon hoztak létre és publikáltak a magyar & európai jog szerint.

-A cég hivatalos neve Bluecasting.KFT

-Székhely (építés alatt) 1143 Tábornok u.31.

-Adószám: 27751503-2-42.

-Ügyvezető tisztségviselőként a Tolaymat képviseli

- Hivatalos weboldal: www.bluecasting.hu

- A BluecastingKFT elkötelezett az Ön adatai védelmének biztosítása mellett. Ezen nyilatkozat célja

annak biztosítása, hogy amennyiben megadja nekünk az Ön személyes adatait, tudatában legyen ezen adatok tárolását, kezelését és védelmét szolgáló intézkedéseinknek, valamint az Ön jogainak.

- Elérhetőségek: info@bluecasting.hu

- Kérjük, bármilyen adatvédelmi kérdésével illetve panaszával forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Adatvédelmi felelősünk elérhetősége: info@bluecasting.hu

- A regisztráció jogi pontjai:

  1. A jelen nyilatkozat elfogadásával Ön kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja adatainak alábbiak szerinti feldolgozásához. Az adatkezelés további jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

- A megadott adatok köre és az adatkezelés célja:

- név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, társadalombiztosítási szám, anyja születéskori neve, nem, adószám, hajszín, magasság, testsúly, arckép.

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a félreértések elkerülése érdekében jelentkezéséhez azonosítási célok miatt fényképet kell csatolnia.

- Kizárólag Ön felelős személyes adatai valódiságáért és pontosságáért.

- Az adatkezelés elsődleges célja munkalehetőség biztosítása a castingra, filmforgatásra jelentkezők számára.

Az adatkezelés célja egyben új szereplők felkutatása és kiválasztása ügyfeleink számára, ezért a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul adatainak adatbázisunkban történő kezeléséhez, hogy Önt a jövőben kiválaszthassuk különböző szerepk betöltését illetően.

- Az adatkezelés célja a castingra jelentkezés (szereplők/színészek kiválasztása), castingon való részvétel, statiszták esetén statisztának való felkérés. Jelentkezését színészi vagy statiszta munkavállalási szándéknak tekintjük.

- Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti adatok nélkül nem tudjuk felvenni Önt adatbázisunkba, mivel adatai a következő okok miatt elengedhetetlenek:

- Kapcsolatfelvétel céljából: e-mail és telefonszám

- szerepválogatáshoz: hajszín, arckép, magasság, testsúly és születési dátum

- későbbi szerződéskötés céljából: név, cím, születési hely és idő, anyja neve, adószám, társadalombiztosítási szám.

- A regisztráció kizárólagos módja a www.bluecasting.hu weboldalon online leadott jelentekezés.

Tájékoztatjuk, hogy regisztrációja az Ön részéről a bluecasting felé irányuló kérésnek minősül, miszerint a Bluecasting segítsen megtalálni az Ön számára megfelelő forgatási lehetőséget.

Lesznek személyes megjelenést igénylő események, megbeszélések, de ezt a BluecastingKFT hivatalos képviselői fogják megszervezni.

Jelentkezését és online regisztrációját csak abban az esetben fogadjuk el, ha Ön a feltételek elfogadására kattint vagy a kézzel aláírt nyilatkozatot eljuttatja részünkre. Székhelyünkön csak személyesen megjelenve jelentkezhet illetve írhatja alá jelen nyilatkozatot.

- Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot saját nevében csak 16 éven felüliek fogadatják el. 16 éven aluliak csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával jelentkezhetnek és adhatják meg adataikat.

- A megadott személyes adatok kategóriái.

- személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó információ; Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosítóra való hivatkozással, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai sajátos tényező alapján, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

- adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, akár automatizált eszközökkel, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon elérhetővé tétellel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

- harmadik fél az érintetten, adatkezelőn, adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, amely az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok kezelésére.

- az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekmény útján hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

- Az Ön adataihoz való hozzáférésre jogosult személyek:

- Az Ön által megadott adatok teljes egészében hozzáférhetőek a bluecastingKFT számára.

- Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önként rendelkezésünkre bocsátott vagy általunk készített fényképét szerződéses partnereinknek (az Önre vonatkozó egyéb információk nélkül), mint további adatkezelőknek továbbítsuk, hogy ügyfeleink fotó alapján döntsenek arról, hogy szeretnék-e meghívni castingra. Statiszták esetén ezen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul fotói előválogatásra való beküldésére. Az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában az Ön fényképén kívül semmilyen más adatot nem adunk át ügyfeleinknek.

- Legjobb tudásunk szerint végezzük ügyfeleink adatainak védelmét és az egyéb adatvédelmi intézkedéseket.

- Ezzel a nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy fényképeit weboldalunkon felhasználhassuk, ha azt szükségesnek tartjuk.

- A casting jelentkezés elfogadása előtt tájékoztatjuk Önt az adott szereposztás feltételeiről (a beszervezendő személyek típusa, a munkakör típusa, díja) pl. főszereplő, társszereplő vagy statiszták reklámokhoz, játékfilmekhez stb. Ha kiválasztják, szerződést kötünk.

- Az adatok megőrzési ideje:

- Az önként részünkre megadott adatokat visszavonásig megőrizzük.

- Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a munkaviszonya vagy egyéb munkaviszonya fennállásának időpontjáig bármikor visszavonhatja.

- Tudomásul veszi, hogy Társaságunk vagy Ügyfelünk és Ön között bármilyen munkaviszony vagy munkához fűződő kapcsolat fennállása esetén az Ön által részünkre bocsátott személyes adatai (neve, lakcíme, születési neve, tartózkodási helye, anyja neve, TAJ-száma, adóazonosító jele) a munkaügyi szabályzat és a hatályos számviteli szabályzat szerint kerülnek feldolgozásra a munkaviszony fennállása alatt. Tájékoztatjuk, hogy az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét a számviteli törvényben meghatározott ideig (8 év) vagyunk jogosultak és kötelesek kezelni, amelyek törlését nem kezdeményezheti a munkaviszony fennállása alatt illetve azt követően.

- Egyéb adatai – például magasság, testsúly, arckép, hajszín – kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, még akkor is, ha Ön és ügyfelünk között munkaviszony jött létre.

- Az Ön jogai:

- Hozzáférési jog: Joga van tőlünk megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférhet a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: Pl.: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái, a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; az adatok tárolásának tervezett időtartama; ezen időszak meghatározásának kritériumai.

- Kérésére haladéktalanul elérhetővé tesszük az általunk kezelt személyes adatait.

- Helyesbítéshez való jog: Kérésre indokolatlan késedelem nélkül kijavítunk minden pontatlan információt. Ezen túlmenően Ön jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

- Törlési jog („elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult adatainak törlését kérni a fenti korlátok között, amelynek mi indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk.

- Tiltakozáshoz való jog: Önnek jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, ha Ön véleménye szerint az adatait jogellenesen kezelik, vagy az uniós vagy tagállami jogban foglalt jogi kötelezettség teljesítése érdekében az adatait törölni kell.

- Az adatkezelés korlátozásához való jog: Kérésére korlátozzuk adatkezelésünket. Például, ha Ön vitatja személyes adatainak pontosságát, a kért korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését. Ha úgy véli, hogy adatkezelésünk jogellenes, de nem szeretné, hogy adatait töröljük, kérheti azok felhasználásának korlátozását.

- Adathordozhatósághoz való jog: Kérésére megadjuk személyes adatait, és kérésre továbbítjuk az Ön által megadott adatkezelőnek.

- Hatósághoz fordulás joga: Jogainak megsértése esetén, ha az adatvédelmi tisztviselővel folytatott kezdeti konzultáció vagy egyeztetés sikertelen, bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amely elérhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

- Postacím: 1530 Budapest, postafiók: 5.

- Telefon: 061-391 1400

- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

- weboldal: http://www.naih.hu

- Tájékoztatjuk továbbá:

- Adatait nem továbbítjuk harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.

- Adatait nem használjuk fel profilalkotásra vagy automatizált döntéshozatalra.

- Az Ön adatait nem adjuk ki.

- A személyes adatokat nem kell törölni, ha az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás és az információszabadság jogának gyakorlása érdekében;

- az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog által a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítésére, vagy közérdekből vagy a BluecastingKFT-re ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladat ellátásáért;

- a közegészségügy területén közérdekből.

- közérdekű archiválási, tudományos vagy történelem kutatási vagy statisztikai célokra, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné teszi vagy súlyosan akadályozza az adatkezelés céljainak elérését; vagy

- jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

- Elérhetőség:

- Adatkezelésünkkel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával forduljon hozzánk bizalommal az info@bleucasting.hu e-mail címen, amelyre azonnal válaszolunk.

- Felelősséggel tartozunk minden olyan kárért, amelyet a jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése okoz Önnek. Visszatérítést kérhet tőlünk, ha jogellenes adatkezelés vagy adatvédelmi követelményeinek megsértése miatt megsértjük személyes jogait. Mentesülhetünk a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső okok okozták. Nem térítjük meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyos gondatlan magatartásának eredménye.

- A BluecastingKFT a jelen jogi közleményben foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti. Jelen közlemény az Európai Parlament és a Tanács 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) rendeletével összhangban készült. Adatkezelésünk teljes mértékben megfelel a jelen Szabályzat követelményeinek, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak és az Európai Unió jogi aktusainak.

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön felelőssége a forgatási projekt titkosságának megőrzése, amelyhez csatlakozik. Nincs joga megosztani senkivel vagy az interneten semmilyen adatot vagy médiát a projekttulajdonosok (producerek) hivatalos megerősítése nélkül.  Ezen pont megszegése a projekt tulajdonosával szembeni jogi felelősséget von maga után anélkül, hogy bármilyen felelősség terhelné a bluecastingKFT-ét.

- Mindent megteszünk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, személyes adatait bizalmasan kezeljük, és magas fokú informatikai biztonsági és technikai szervezési intézkedéseket tettünk adatai biztonságának biztosítása érdekében.

 Budapest, 2021.11.01.

Privacy and GDPR english version: 

·        Considers the contents of this legal notice binding. This notice has been prepared in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR Regulation) on the protection of natural persons about the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) and our data processing fully complies with the requirements of this Policy and the applicable national legislation and the legal acts of the European Union.

·        BluecastingKFT is an Hungarian company created and published in Hungary under Hungarian & European law

·        Company official name is Bluecasting.KFT

·        Registered office (under construction) 1143 Tábornok u.29.

·        Tax number  : 27751503-2-42.

·        Represented by Tolaymat as Executive Officer

·        Official website is www.bluecasting.hu

·        BluecastingKFT  is committed to ensuring the protection of your data. The purpose of this notice is to ensure that, if you submit your personal data to us, you will be aware of the processing of the data, our measures to protect your personal data, and your rights.

·        Contact details: info@bluecasting.hu

·        Please do not hesitate to contact our data protection officer at any time with your question or complaint. Contact details of our data protection officer: info@bluecasting.hu

·        Legal points of registering:

1-     By accepting this notice, you give your express, voluntary consent to the processing of your data as detailed below. A further legal ground for data processing is Article 6 (1) b) of the GDPR.

·        Scope of the data provided and the purposes of the processing:

-        name, address, e-mail address, phone number, place and date of birth, social insurance number,  mother’s name at birth, sex, tax ID, hair color, height, body weight, facial image.

·        Please note that you must attach a photo to your application to avoid any misunderstanding, for identification purposes.

·        You are solely responsible for the authenticity and accuracy of your personal data.

·        The primary purpose of data processing is to provide job opportunities for those applying for casting and filming. The purpose of data processing is also the search and selection of new players for our customers, therefore, by accepting this Privacy Policy, you also explicitly consent to the processing of your data in our database so that we can select you for the cast in the future.

·        The purpose of data processing is application for casting (selection of actors), participation in casting, in the case of extras, also requesting them to be an extra, registration with our company. We consider your application as an intention to work as an actor, or extra.

·        Please be advised that we will not be able to add you to our database without the above data, as this is essential for the following reasons:

-        for contact: e-mail and phone number

-        for casting: hair color, facial image, height, body weight and date of birth

-        for later contracting name, address, place and date of birth, mother’s name and tax ID, social security number.

·        The only way submits your registration online is throw www.bluecasting.hu and it also consider as request from your side to bluecasting to help you to find suitable filming opportunity. There will be events to have in person meetings get registration , but this will be done throw official representatives from BluecastingKFT Executive Officer.

·        Company Your application online registration will be only accepted if you press agree to the terms or by signing manual statement and deliver it to us,. You are entitled to apply at our registered office only in person, provided you sign the statement at our registered office.

·        Please note that only persons over the age of 16 may declare their acceptance of this Privacy Notice on their own behalf, and persons under the age of 16 may only apply and provide their data with the consent of their legal representative.

·        The categories of personal data provided.

-        personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

-        data processing means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

-        third party means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorized to process personal data.

-        consent of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her;

·        Persons authorized to access your data:

-        The data provided by you, in their entirety, shall be accessible to bluecastingKFT.

-          you expressly consent to the transfer of your photo – provided voluntarily to us or produced by us – to our contractual partners (without any other information about you) as additional data controllers so that our customers can decide on the basis of a photo whether they want to invite you to casting or, in the case of extras, to the submission of your photos for pre-selection. No data other than your photo will be transferred to any of our customers in the absence of your explicit consent.

-        To the best of our knowledge, we ascertain the data protection and privacy measures of our customers.

-        By this statement, you agree that your photos may be used on our website if we consider it necessary.

-        Before accepting casting application, we will inform you about the terms of the specific casting (the type of persons to be recruited the role, the type of job, the fee) e.g., protagonist, co-actor or extras for commercials, feature films etc. If selected, we will in contract.

·        Retention period of your data:

-        The data voluntarily submitted to us will be retained until revoked.

-        You may withdraw your consent to data processing at any time – until the date of your employment or other employment relationship.

-        You acknowledge that in the event of any employment or other relationship involving work between our Company or our Customer and you, the processing of your name, address, birth name, location, mother’s name, social security number, tax identification number from the data provided by you will be governed by the employment law and accounting regulations during and after the termination of the employment or other relationship involving work. We inform you that we are entitled and obliged to process your name, address and tax identification number for the period specified in the Accounting Act (8 years), which you may not request to erase in this case.

-        You may withdraw your consent to the processing of your other data – such as height, body weight, facial image, hair color – at any time, even if an employment relationship or other employment relationship is established between you or our customer.

·        Your rights:

-        Access right: You shall have the right to obtain confirmation from us as to whether or not your personal data are being processed, and, where that is the case, to access the personal data and the following information: E.g., purposes of data processing; the categories of personal data concerned, the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, including in particular third country recipients or international organizations; the planned period for which the data will be stored; criteria for determining this period.

-        Upon your request, we will promptly make available your personal data proceeded by us.

-        Right to rectification: Upon request, we will correct any inaccurate information about you without undue delay. Furthermore, you shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

-        Right to erasure (‘right to be forgotten’): You have the right to request the erasure of your data within the above limits, which we will comply with without undue delay.

-        Right to object: You have the right to object to the processing of data if, in you opinion, your data is being processed unlawfully or your data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law.

-        Right to restriction of processing: At your request, we restrict our data processing. E.g., If you discuss the accuracy of the personal data, the restriction requested applies to the period that enables to verify the accuracy of the personal data. If you believe that our data processing is unlawful but you do not wish to have your data to be erased, you may request a restriction on their use.

-        Right to data portability: At your request, we will provide your personal data and, upon request, your data will be transferred to the controller you provided.

-        Right to turn to the authority: In the event of a violation of your rights, if the initial consultation or negotiation with the data protection officer fails, you can apply to a court and the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information, which is available at National Authority for Data Protection and Freedom of Information.

·        Name: National Authority for Data Protection and Freedom of Information

·        Registered office: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet alley 22/c.

·        Postal address: 1530 Budapest, PO Box: 5.

·        Phone: 061-391 1400

·        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

·        website: http://www.naih.hu

·        We also inform you:

-        Your data will not be transferred to a third country or international organization.

-         We do not use your data for profiling or automated decision-making.

-        Your data will not be disclosed.

·        Personal data need not be deleted in cases where data processing is necessary:

-        for exercising the right of freedom of expression and information;

-         for compliance with a legal obligation which requires processing of personal data by Union or Member State law to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested with BluecastingKFT;

-        on grounds of public interest in the field of public health.

-         for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in so far as the right to erasure is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing; or

-         the presentation, enforcement or defence of legal claims.

·        Contact:

-        Please do not hesitate to contact us with any questions or complaints regarding our data processing, data protection in the e-mail address to which we will respond promptly info@bleucasting.hu

-        We shall be liable for any damage caused to you because of unlawful processing or by any breach of data security requirements. You may claim restitution from us, if we breach your personal rights due to unlawful processing or violation of your privacy requirements. We may be exempted from liability if the damage was caused by reasons beyond the scope of processing. We will not indemnify for damage to the extent that it is the result of deliberately or severe negligent behavior on the part of the injured party.

·        BluecastingKFT, considers the contents of this legal notice binding. This notice has been prepared in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR Regulation) on the protection of natural persons regarding the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) and our data processing fully complies with the requirements of this Policy and the applicable national legislation and the legal acts of the European Union.

·        Please note it is your responsibility to keep the confidentiality of filming project you are joining in and you do not have the right to share with any one or on the internet any data or media without having the official confirmation from the project owners (Producers) and any break to this rule will put you in the legal responsibility with the project owner without having any responsibility on bluecastingKFT.

·        We will do our best to respect your right of informational self-determination, we will process your personal data confidential, and we have taken a high degree of IT security and technical organizational measures to ensure the security of your data.

·        Budapest, 01.11.2021

Privacy : Welcome
bottom of page